Deklaracja Biznes bliżej niepełnosprawności
(Come CloSeR to Disability)

Porozumienie na rzecz włączania osób niepełnosprawnych do pracy
w sektorze nowoczesnych usług biznesowych

Misją porozumienia jest prowadzenie działań na rzecz efektywnego i racjonalnego włączania osób wywodzących się z grup słabszych i wykluczanych do pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

Zarząd Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) w Polsce we współpracy z Fundacją Menedżerowie Jutra MOFFIN stawia sobie następujące cele:

1) Budowanie świadomości niepełnosprawności wśród swojej kadry menedżerskiej i w zespołach pracowniczych;

2) Rozwijanie mechanizmów zapobiegających dyskryminacji i sprzyjających opracowywaniu i wdrażaniu racjonalnych adaptacji miejsc pracy;

3) Stwarzanie nowych możliwości zapoznania się z firmami osobom wywodzącym się z grup słabszych i wykluczanych;

4) Ponadto, biorąc pod uwagę art. 27 i art. 8 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz normy i dobre praktyki związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, Zarząd Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce podejmuje się wypracowania rekomendacji z zakresu regulacji prawnych w tym zakresie w Polsce. Jednocześnie deklarujemy chęć dialogu w tej sprawie ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami – zarówno prywatnymi, jak i publicznymi – wiedząc, że stałe wykluczenie tak dużych grup społecznych z udziału w nowoczesnej gospodarce to zjawisko niekorzystne dla zrównoważonego rozwoju. Problem ten powinien być rozwiązany we współpracy i szerokim porozumieniu wielu interesariuszy.

W celu realizacji misji porozumienia, Zarząd postanawia powołać roboczą grupę ekspercką Biznes bliżej niepełnosprawności (Come CloSeR to Disability) złożoną z przedstawicieli firm sektora, która podejmie się stworzenia platformy wymiany wiedzy, doświadczeń, informacji na rzecz skutecznego i racjonalnego włączania osób z grup słabszych i wykluczanych do zespołów firm tego sektora.
Szczegółowe określenie podziału zadań i odpowiedzialności, w tym indywidualnego wkładu finansowego każdego z podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu zawarte będą w porozumieniach wykonawczych planowanych do realizacji projektów.
Porozumienie jest otwarte na inne podmioty podzielające jego misję i cele zawarte w Deklaracji Współpracy.
W imieniu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych:

Jolanta Jaworska
Dyrektor ds. Publicznych i Regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie

Terri Gerosa
Dyrektor Zarządzająca Citibank International LTD Oddział w Polsce

zdjęcie deklaracji Biznes bliżej niepełnosprawności
Zdjęcie deklaracji Biznes bliżej niepełnosprawności (Come Closer to Disability), fot. J. Furmańczyk.